Resultaten

Cijfers liegen niet

Er bestaan geen organisaties die zo vastzitten, dat er geen gedragsverandering mogelijk is. Dat geloven we niet alleen. Dat wéten we.

Wij helpen jou door een beproefde en inspirerende aanpak met een duurzaam resultaat. 
Zo verlaagden we in Amersfoort afvalbijplaatsingen met 40% en zorgden we er samen met Heineken voor dat studenten vaker kiezen voor alcoholvrij bier. Proost! 

WERK & INKOMEN

Het GedragsLab: gedragsverandering een vaste plek geven binnen de Volksbank

Hoe bankier je met de menselijke maat, als je je klanten niet écht doorgrond en begrijpt?

De Volksbank had snel genoeg door dat gedragsverandering essentieel was voor haar missie. Als eerste bank van Nederland wilde de Volksbank gedragsverandering verankeren in haar organisatie. Zo ontstond de nauwe samenwerking met Behavior Change Talents.

Wij bouwden samen met de Volksbank Het GedragsLab: een gedragsveranderingsafdeling voor de hele organisatie. Er staat nu een community van gedragsveranderaars binnen de Volksbank waarin er wordt samengewerkt aan projecten en kennis gedeeld wordt. Maar ook buiten deze community deelt het GedragsLab haar kennis met de organisatie. Collega’s vanuit de hele organisatie worden geïnspireerd tijdens lezingen en workshops of haken het GedragsLab aan bij klantreizen of design sprints voor een andere kijk op (klant)communicatie, processen en diensten.

En wij hebben de mazzel dat de Volksbank haar ambities niet beperkt tot alleen haar eigen organisatie. Samen trekken we op met instanties als het Ministerie van Financiën of de Nederlandse Vereniging van Banken om de financiële dienstverlening in Nederland toekomstbestendig te maken. We werken aan thema’s als het vergemakkelijken van financieel (duurzame) consumentkeuzes of aflossingsvrije hypotheken.

KLIMAAT & DUURZAAMHEID

Een vruchtbare bodem scheppen voor maatschappelijke acceptatie rondom de benodigde maatregelen om de klimaatdoelen uit 2030 en 2050 te kunnen realiseren

Hoe creëren we draagvlak en duidelijkheid bij alle betrokken actoren (overheid, industrie en burgers) om de gestelde klimaatdoelen te halen?

Afspraken op (inter)nationaal niveau betekent dat er op lokaal niveau gehandeld moet worden. Hetzelfde geldt voor de klimaatdoelen die we als land in 2030 en 2050 gehaald moeten hebben. Dat lukt ons alleen wanneer we met elkaar – van overheid tot aan burger – samenwerken. We moeten ons gedrag veranderen op het gebied van verduurzaming, klimaat en energie. Maar hoe zorgen we ervoor dat dit voor iedereen duidelijk is en zij tegelijkertijd bereid zijn om deze aanpassingen te realiseren?

Contact is het sleutelwoord. Om iedere doelgroep te voorzien van de juiste informatie en gewenste houding te verwezenlijken, is het belangrijk om te weten welke vragen er zijn en waar er eventueel wrijving zit. Aan de hand van onderzoek (doelgroep, gedrag van doelgroep en omgeving van doelgroep) wordt er een advies geschreven. In dit advies worden passende gedragsinterventies opgenomen, met als doel om alle doelgroepen zo goed mogelijk te betrekken.

AFVAL & MILIEU

Er samen voor zorgen dat er geen producten in het toilet worden geloosd die er niet in thuishoren - en dus voor een beter milieu

Waarom worden er vochtige doekjes en bak- en frituurvet in het riool geloosd en welke gedragsinterventies kunnen we toepassen om dit te verminderen?

In Amsterdam, en met name in IJburg en Gaasperdam, wordt er te vaak frituur- en bakvet en vochtige doekjes door het toilet gespoeld. Het gevolg hiervan is dat er veel verstoppingen plaatsvinden. Verstoppingen die voorkomen kunnen worden, omdat er menselijk gedrag aan ten grondslag ligt. Welke interventies kunnen we inzetten om dit gedrag te verminderen?

Een goed onderzoek begint altijd met de vraag achter de vraag. In dit geval: waarom worden deze vetten en doekjes überhaupt weggespoeld? Om deze vraag te beantwoorden, is er gekeken naar het gedrag, de doelgroep en de leefomgeving van de doelgroep. Deze informatie is aangevuld met desk research, interviews en kennis rondom psychologische factoren.

WERK & INKOMEN

Financiële weerbaarheid van klanten vergroten door hun gedrag beter te begrijpen

Op welke manieren kunnen we de klanten van De Volksbank nog beter helpen?
De Volksbank staat voor ‘bankieren met de menselijke maat’. Dat vertaalt zich door in de relatie met de klant. De Volksbank wil er voor haar klant zijn en daarom de behoefte en het gedrag van haar klant begrijpen. Met deze kennis kan de Volksbank haar communicatieprocessen en andere diensten nog beter laten aansluiten bij de klant. Behavior Change Talents ondersteunt meerdere projecten met concreet advies en aanpassingen op het gebied van communicatie en gedragsverandering.
 
Denk bijvoorbeeld aan betalingsachterstanden; een thema waar financiële instellingen veel mee te maken hebben. Betalingsachterstanden hebben vaak een reden en we weten dat financiële stress een hoop met mensen doet. Zowel de Volksbank als haar klant heeft in dat geval baat bij open en begripvolle communicatie. Met dit als uitgangspunt – en gedragsinzichten met betrekking tot financiële stress – ontwikkelden we brieven en richtten weoplossingsgerichte services in met als doelde drempel voor de klant te verlagen om contact op te nemen en samen met de Volksbank naar een oplossing te zoeken.

AFVAL & MILIEU

De schoonbeleving van de inwoners van Almere verbeteren door zwerfafval en afvaldumpingen te verminderen

Waarom wordt er afval naast de containers gedumpt?

De gemeente Almere constateerde dat de schoonbeleving van de inwoners van Almere verbeterd kon worden. Er werd afval naast de containers gedumpt en er was sprake van zwerfafval. Op welke manier kunnen de inwoners gestimuleerd worden om hun afval op de juiste plekken weg te gooien?

De gedragsstudie leverde veel inzichten – en daarmee ook mogelijke oorzaken – op. Er werd specifiek ingezoomd op drie containerlocaties en op de ‘customer journey’ van een (nieuwe) inwoner van Almere die zijn of haar afval kwijt moet. Het bleek dat er talloze redenen zijn waarom het afval uiteindelijk naast de container kon belanden. Van technische storingen tot aan te weinig momenten dat de container werd geleegd. Van een gebrek aan kennis over het gebruik van een dergelijke container tot aan onduidelijkheid van het aanvragen van een pasje voor de container. Op basis van de wijde range van antwoorden is er ook een focusgroep georganiseerd, waar inwoners in gesprek konden gaan met de gemeente. Dit bracht als resultaat dat beide partijen zich graag willen inzetten voor een schoon Almere.

GEZONDHEID

Het drinken van alcoholvrij bier onder studenten maken we net zo gangbaar als het drinken van alcoholhoudend bier

Hoe zorgen we ervoor dat eerstejaars studenten net zo makkelijk een Heineken 0.0 als een alcoholhoudend biertje bestellen?

Heineken heeft, in samenwerking met de Nederlandse Brouwers en andere maatschappelijke organisaties, een preventieakkoord getekend. Dit betekent dat onder andere Heineken zich actief inzet om problematisch drinken onder jonge studenten (WO en HBO) te verminderen. Hoe zorgen we ervoor dat (eerstejaars) studenten met net zoveel gemak en plezier voor een alcoholvrij biertje kiezen?

Ons onderzoek richtte zich enerzijds op de omgeving (in hoeverre is het toegankelijk voor studenten om alcoholvrij bier te bestellen) en anderzijds op de psychologische factoren (waarom zou je niet kiezen voor alcoholvrij bier). Op basis van deze kennis zijn er gerichte interventies opgezet:

  • Studenten laagdrempelig kennis laten maken met Heineken 0.0 door gratis blikjes uit te delen;
  • De prijs van Heineken 0.0 gelijkstellen aan dat van alcoholhoudend bier;
  • Op een afsluitend feest alleen Heineken 0.0 schenken, zodat studenten ervaren dat een avond uitgaan zonder alcohol geen plezier in de weg staat.

AFVAL & MILIEU

Onderzoeken waarom er afval naast de containers wordt bijgeplaatst en het testen van mogelijke interventies

Waarom worden er op specifieke plekken afval naast de containers geplaatst en wat kunnen we doen om dit te voorkomen?

Afval dat naast containers wordt geplaatst: dat biedt geen prettig zicht. Er werd onderzocht op welke plekken dit het meeste voorkomt en waarom dat juist op die plekken gebeurt. Vervolgens zijn er verschillende interventies ontworpen en getest. Met deze kennis wordt ook het afval scheiden gestimuleerd.

De interventies vinden plaats op verschillende niveaus. Het gaat om de juiste informatie toegankelijk aanreiken (‘hoe moet ik grofvuil aanbieden’), maar ook om de juiste hoeveelheid bovengrondse containers aanbieden op plekken waar inwoners zelf weinig plek hebben voor hun vuilnis. De communicatie en samenwerking tussen afvalinzamelaar ROVA en de gemeente Amersfoort is verbeterd en de gemeente heeft meegedaan met de World Clean Up Day. Om de nieuwe gedragsinzichten te borgen, wordt er bewust veel kennis overgedragen.

Voortgang in Amersfoort | Sjors

Een afname van ruim 40% in het aantal gemelde grofvuil bijplaatsingen.

World CleanUp Day 2019 stond in het teken van het schoonmaken van onze leefomgeving. Zo ook in Amersfoort, waar die dag bij enkele hoogbouwcomplexen een gedragsinterventie plaatsvond. Doel was om mensen te bewegen minder afval – met name grof huishoudelijk afval – naast de ondergrondse containers te plaatsen. Een belangrijk onderdeel van de gekozen interventie was het vergemakkelijken van het doelgedrag en tevens kennis verhogen van de gratis inzamelmogelijkheden.

Dat lijkt aardig gelukt te zijn. In de maanden na de interventie werden daar ruim 40% minder grofvuil bijplaatsingen gemeld en opgehaald. 

Wat hield die interventie precies in? 

Op een zonnige zaterdag plaatste afvalinzamelaar ROVA gigantische grofvuilcontainers op de parkeerplaats bij elk complex. Bewoners werden uitgenodigd daar die dag al hun (grof) huishoudelijk  afval in te gooien. Daarnaast zijn alle ondergrondse restafvalcontainers voorzien van stoepcommunicatie. Symbolen werden op de stoep voor de container gespoten, die het gewenste doelgedrag visueel beschreven en daarmee kennis zou verhogen. De strekking was: ‘Heb je grofvuil? Bel ROVA voor een gratis ophaalafspraak’. Posters met diezelfde visuele boodschap zijn gedrukt en in de gemeenschappelijke ruimten van het complex gehangen. 

afval & Milieu

Het enthousiasmeren van de Gemeente Dordrecht om aan de slag te gaan met gedragsinzichten.

Hoe creëren we draagvlak voor gedragsverandering binnen de Gemeente Dordrecht?

De Gemeente Dordrecht heeft aangegeven aan de slag te willen gaan met gedragsinzichten. Een van de belangrijkste doelen binnen dit project is het enthousiasmeren van de gehele organisatie om gedragsverandering op te nemen in de werkzaamheden. Om dit doel te bereiken worden er presentaties gegeven en inspiratiesessies georganiseerd over gedrag. Daarnaast worden er korte adviesgesprekken gehouden met mensen uit de organisatie als zij tegen een gedragsvraagstuk aanlopen. Door deze adviesgesprekken zijn de onderwerpen heel divers. Je kunt denken aan onderwerpen als fiets stimulering, data gedreven werken, overlast in een bepaalde buurt, zwerfafval, vuurwerkoverlast, communicatie van de gemeente naar de inwoners of waterveiligheid. 

Bovendien streven we samen naar een schoner Dordrecht. Twee dagen per week houden we ons bezig met bijplaatsingen in een specifieke buurt.

Meer informatie en contact

Interesse of nog onbeantwoorde vragen? Wij vertellen je graag meer. Neem contact met ons op via het contactformulier of neem direct contact op met iemand uit ons team!